Brain Twin
Brukervilkår

1. Generelt

Disse brukervilkårene angir dine rettigheter og plikter ved bruk av appen BrainTwin («tjenesten»). Tjenesten leveres av Nordic Brain Tech AS («Nordic Brain Tech»). Ved å ta i bruk tjenesten, aksepterer du disse brukervilkårene, samt Nordic Brain Techs personvernerklæring.

2. BrainTwin

Tjenesten er en digital loggføringstjeneste for enkeltpersoner som sliter med hodepine, og har til hensikt å være en digital hodepinedagbok.

Tjenesten gir deg blant annet mulighet til å:

  • registrere hodepine, herunder tidspunktet for anfallet, varighet, intensitet, lokasjon og beskrivelse av smerten;

  • registrere medisinforbruk, herunder når medisininntak fant sted, samt kan det settes en alarm på når medisin skal tas;

  • registrere symptomer;

  • registrere triggere; og

  • registrere menstruasjonssyklus.

Basert på loggført informasjon vil du få oversikt over når hodepine har inntruffet og når medisiner har blitt tatt, samt tilgang til statistikk og personlige analyser. Du får i tillegg tilgang til relevant informasjon om hodepine, herunder faglige artikler om temaet.

3. Brukerkonto

For å få full tilgang til tjenesten, må du registrere e-postadressen din og opprette et passord. Om ønskelig kan du også registrere alder, kjønn, vekt, høyde og medisiner. Dette er imidlertid valgfritt.

Du er ansvarlig for å bruke tjenesten i tråd med disse brukervilkårene. Brukes tjenesten i strid med brukervilkårene, forbeholder Nordic Brain Tech seg retten til å sperre, begrense og/eller stenge kontoen uten forutgående varsel.

4. Eiendomsrettigheter

Nordic Brain Tech eier BrainTwin, inkludert alle immaterielle rettigheter til BrainTwin, uavhengig av om slike rettigheter er patentbare eller registrerte. Immaterielle rettigheter inkluderer, men er ikke begrenset til, kildekode og tilhørende dokumentasjon, brukergrensesnitt, grafikk, tekst, bilder, konsept, design, data, know-how, varemerke, foretaksnavn, domenenavn og andre kjennetegn som brukes for å betegne BrainTwin.

5. Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten leveres «as is», uten noen form for garantier, hverken uttrykkelig eller implisitt, herunder men ikke begrenset til, eventuelle underforståtte garantier for egnethet for en bestemt bruk eller hvilke resultater som kan oppnås.

Nordic Brain Tech har ikke ansvar for feil ved tjenesten som skyldes mangelfull loggføring og/eller at du ikke har loggført riktige opplysninger.

Nordic Brain Tech er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av eller i sammenheng med bruk av tjenesten, med mindre tapet eller skaden har oppstått som følge av at Nordic Brain Tech har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

Loggføring, fremvisning av loggførte opplysninger og bruk av informasjon tilgjengeliggjort gjennom tjenesten, skjer på eget ansvar.

6. Personvern

For at vi skal kunne tilby tjenesten, må vi behandle personopplysninger. For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, se vår personvernerklæring: Personvernerklæring.

7. Varighet

Det er ingen bindingstid knyttet til tjenesten og du kan når som helst avslutte brukerkontoen gjennom appen.

8. Endringer av brukervilkårene

Vi forbeholder oss retten til å revidere brukervilkårene og vil varsle om endringer per e-post senest 30 dager før endringen trer i kraft.

9. Overdragelse

Vi forbeholder oss retten til å overdra disse brukervilkårene i forbindelse med virksomhetsoverdragelse.

10. Lovvalg og verneting

Brukervilkårene er underlagt norsk rett.

Tvister om partens forpliktelser etter denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved rettsmekling eller søksmål til Oslo tingrett.

11. Kontaktinformasjon

Nordic Brain Tech AS Oslo Science Park Gaustadalléen 210349 Oslo
Daglig leder: Cathrine Ro Heuch E-post: cathrine@nordicbraintech.no.Made on
Tilda